Kontrola dle nařízení vlády

1.ledna 2011 nabylo účinnosti vládní nařízení vlády č. 91/2010 sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 

  • dle tohoto nařízení je každý povinen počínat si tak, aby při provozu komínu a kouřovodu (spalinová cesta) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
  • kontrolu spalinové cesty musí provádět osoba odborně způsobilá, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví
  • tato osoba musí zároveň vydat zprávu o provedené kontrole

Úplné znění nařízení vlády č. 91/2010 sb. v plném znění ve formátu PDF

Ceník čištění a kontroly dle nařízení vlády